เตรียมความพร้อมก่อนการออกประเมิน

เปลี่ยนแปลงวันประชุม จากวันที่ 2 เป็นวันที่ 3
ทางหน่วยประเมินเรวดีวิจัยและประเมินผลของเรา
ได้รับการจัดสรรแผนงาน 9 กลุ่มด้วยกัน
และเนื่องจากบันทึกภาคสนามมีการปรับเปลี่ยนไปบ้าง
ดังนั้น…..เพื่อให้ทีมผู้ประเมินของเราสามารถทำงาน
ได้อย่างเต็มศักยภาพ เพื่อผลงานที่ดีของพวกเราทุกคน !!

ขอเชิญผู้ประเมินทุกท่าน
เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมก่อนการออกประเมิน

ในวันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 54 เวลา 08.30 – 16.30 น.
ณ โรงแรมธาริน จังหวัดเชียงใหม่

เอกสารที่ต้องเตรียมมา (สามารถดาวน์โหลดได้ทั้งหมด )
1. บันทึกภาคสนามทั้ง 2 ระดับ
2. คู่มือการประเมินทั้ง 2 ระดับ
3. รายงานการประเมินสถานศึกษา

4. ปฏิทินการประเมินสถานศึกษา
5. บทสรุปผู้บริหาร (ของแต่ละทีม )
6. ผลคะแนน O-net ( ถ้าสามารถเตรียมมาได้ )
7. แบบ ก.3 และ ก.4 อย่างน้อยทีมละ 1 ชุด
8. สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชนอย่างละ 2 ชุด เพื่อทำสัญญาจ้าง

เพื่อความสะดวก ผู้ประเมินสามารถสอบถามข้อมูลเบื้องต้นได้ที่ 084 – 8091085  

Previous Next

Leave a Reply