เอกสารการประเมินรอบสาม

ทางหน่วยจัดเตรียมเอกสารให้ผู้ประเมินดาวน์โหลด ดังนี้

1. ผลคะแนน O-netทั้ง 3 ปี โดยทางหน่วยจะจัดแยกเป็นแต่ละแผนเพื่อให้ผู้ประเมินสะดวกในการใช้งาน

2. บทสรุปผู้บริหารทางหน่วยฯ จะจัดเป็นแต่ละแผน Download Now
++ 1. เชียงรายกลุ่ม 9                                     ++ 2. เชียงรายกลุ่ม 13
++ 3. เชียงใหม่กลุ่ม 4                                    ++ 4. พะเยา กลุ่ม 1
++ 5. พะเยากลุ่ม 2                                         ++ 6. พะเยากลุ่ม 3
++ 7. พะเยากลุ่ม 4                                         ++ 8. พะเยากลุ่ม 5
++ 9. อุตรดิตถ์กลุ่ม 2
หากหาสถานศึกษาใดไม่พบ ท่านสามารถสืบค้นเพิ่มเติมได้ที่เวปไซด์สมศ.
http://www.onesqa.or.th/onesqa/th/Report/index.php

3. เอกสารประกอบการประเมินเอกสารเบื้องต้นที่ผู้ประเมินต้องใช้ในการไปประเมินสถานศึกษา  Download Now 
3.1 พื้นที่จัดสรรของสถานศึกษา  ข้อมูลของสถานศึกษา
3.2 ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ปฐมวัย(2-5 ปี)
3.3 แบบฟอร์มและรายละเอียดตัวบ่งชี้ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบ 3
3.4 สรุปคำถาม-คำตอบ การอบรมผู้ประเมินภายนอกรอบสาม (รุ่น 1-4)
3.5 แบบ ก.3 แบบรับรองข้อมูลรายสถานศึกษา
3.6 แบบ ก.4 แบบกรอกข้อมูลผลการเรียนระดับสถานศึกษา
3.7 แบบ ก.5 หนังสือยอมรับร่าง
3.8 รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมนำเสนอผลการประเมินคุณภาพภายนอกด้วยวาจา


4.ปฎิทินการประเมินสถานศึกษา 

กล่มสถานศึกษา เชียงใหม่ กลุ่ม 4- เขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่เขต 4
กล่มสถานศึกษา เชียงราย กลุ่ม 9  – เขตพื้นที่การศึกษาเชียงรายเขต 3
กลุ่มสถานศึกษาเชียงราย กลุ่ม13  – เขตพื้นที่การศึกษาเชียงรายเขต 4
กล่มสถานศึกษา พะเยา กลุ่มที่ 1- เขตพื้นที่การศึกษาพะเยาเขต 1
กล่มสถานศึกษา พะเยา กลุ่มที่ 2  - เขตพื้นที่การศึกษาพะเยาเขต 1
กลุ่มสถานศึกษา พะเยา กลุ่ม 3 - เขตพื้นที่การศึกษาพะเยาเขต 1

กลุ่มสถานศึกษา พะเยา กลุ่ม 4- เขตพื้นที่การศึกษาพะเยาเขต 2
กล่มสถานศึกษา พะเยา กลุ่ม 5 – เขตพื้นที่การศึกษาพะเยาเขต 2
กล่มสถานศึกษา อุตรดิตถ์ กลุ่มที่ 2  -เขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์เขต 1
ตราจสอบครั้งล่าสุด 31/05/2554 เวลา 12.13 น.

มีปัญหาในการเข้าประการใดสอบถาม 084-8091085 นะคะ

ดาวน์โหลดแผนที่
แผนที่จังหวัดเชียงใหม่           แผนที่จังหวัดพะเยา
แผนที่จังหวัดเชียงราย            แผนที่จังหวัดอุตรดิตถ์

ทั้งนี้ผู้ประเมินสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2554 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไปนะคะ
ทั้งนี้ต้องขออภัยในความล่าช้า เนื่องจากมีบางสถานศึกษาไม่สามารถเข้ารับการประเมินตามกำหนดการเดิมได้ จึงต้องทำการเลื่อนปฏิทินการประเมิน
มีปัญหาในการเข้าประการใดสอบถาม 084-8091085 นะคะ

( ประกาศ ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2554 )

Previous Next

Leave a Reply